Terms of Service
เงื่อนไข

บีเอฟกู๊ดริช รับประกันความเสียหายอันเกิดจากความชำรุดบกพร่อง ในการออกแบบ กระบวนการผลิต หรือวัสดุส่วนประกอบ สำหรับยาง รถยนต์นั่ง ยางรถอเนกประสงค์ขับเคลื่อน 4 ล้อ และยางรถปิคอัพ บีเอฟกู๊ดริช โดยยางดังกล่าวจะต้องใช้งานตามปกติและได้บำรุงรักษาตาม คำแนะนำของบีเอฟกู๊ดริช ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในคู่มือรับประกันคุณภาพ ในกรณีดังต่อไปนี้

รับประกัน 6 ปี นับจากวันที่ซื้อ* หรือ รับประกันตลอดอายุ การใช้งานของดอกยาง** โดยถือเอากรณีที่มาถึงก่อน

*กรณียางที่ซื้อหลัง 3 ปี นับจากวันเดือนปีที่ผลิต จะอยู่ภายใต้การ รับประกัน 6 ปี นับจากวันเดือนปีที่ผลิต **อายุการใช้งานของดอกยาง จะพิจารณาจากความลึกดอกยางเริ่มต้น จนกระทั่งยางสึกถึงจุดวัดความลึกของดอกยางซึ่งอยู่ในร่องของ ดอกยาง โดยมีความสูงประมาณ 1.6 มม. ถ้าดอกยางสึกไปจนถึง จุดวัดความลึกของดอกยางแล้ว ควรเปลี่ยนยางเส้นใหม่ มิฉะนั้น อาจเกิดอันตรายได้

เงื่อนไข

ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาคำแนะนำ และข้อควรระวัง ในการใช้งาน ยางบีเอฟกู๊ดริช ได้จากผู้แทนจำหน่ายของบีเอฟกู๊ดริช หรือที่ บีเอฟกู๊ดริช Hotline 02-700-3990 และผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่ http://www.bfgoodrich-thai.com หมายเหตุ:

(ก)
การรับประกันข้างต้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเมื่อท่านได้ลงทะเบียนการรับประกันยางออนไลน์ครบถ้วน ภายใน 7 วันนับจากวันที่ ท่านได้ซื้อยางดังกล่าว และการรับประกันดังกล่าวจะสิ้นผลเมื่อ ครบระยะเวลาการรับประกันที่ระบุไว้ในข้างต้น
(ข)
“วันที่ซื้อ” หมายถึง วันที่จดทะเบียนรถยนต์ในกรณีของยางที่มากับ รถยนต์ใหม่ หรือวันที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินสำหรับการซื้อยาง ดังกล่าว และในกรณีที่ไม่มีหลักฐานการซื้อขายยางดังกล่าว ให้นับ อายุของการรับประกันข้างต้นจากวันที่ผลิตยางดังกล่าว
(ค)
ในกรณีที่ยางเกิดความเสียหาย ให้ท่านติดต่อผู้แทนจำหน่ายยาง เส้นดังกล่าวโดยทันที

เงื่อนไข

ข้อจำกัดของการรับประกัน

ยางที่เสียหายเนื่องจากกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้จะไม่อยู่ภายใต้ เงื่อนไขการรับประกัน

1
ความเสียหายซึ่งเกิดจากลักษณะการใช้งาน เช่น การถูกบาดตำ หรือการกระแทกอย่างรุนแรง ไม่ว่ายางดังกล่าวจะสามารถทำ การปะซ่อมได้หรือไม่ก็ตาม
2
ความเสียหายจากการประกอบใส่ยางที่ไม่ถูกต้อง ขนาดของ ยางและกระทะล้อไม่สมดุลกัน หรือยางที่ได้รับการปะซ่อม ไม่ถูกวิธี
3
ความเสียหายที่เกิดจากการใช้อัตราลมยางที่ไม่เหมาะสม หรือ ยางที่มิได้ทำการบำรุงรักษาที่ถูกต้อง
4
ยางที่ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากความผิดปกติของระบบ ของรถยนต์ เช่น ความผิดปกติของศูนย์ล้อ ซึ่งจะส่งผลให้ยาง เกิดการสึกที่ไม่สม่ำเสมอ หรือสึกเร็วกว่าที่ควร

เงื่อนไข

5
ความเสียหายเนื่องมาจากยางดังกล่าวติดตั้ง หรือใช้กับวาล์ว กระทะล้อ หรือล้อที่ไม่เหมาะสมตามประเภทของยาง
6
ความเสียหายเนื่องจากรถบรรทุกน้ำหนักมากเกินกว่าอัตราที่ กำหนด หรือใช้ความเร็วเกินพิกัดที่ระบุไว้บนแก้มยาง หรือ ตามคำแนะนำสำหรับรถประเภทนั้นๆ
7
ยางเก่าที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว และนำมาซื้อขายใหม่
8
ความเสียหายอันเนื่องมาจากการเก็บรักษายางที่ไม่ถูกต้อง
9
ยางที่ไม่ได้ใช้งานตามคำแนะนำทางเทคนิคของบีเอฟกู๊ดริช
10
ยางที่เสียหายจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การกัดกร่อนจากสารเคมี หรือมีการปรับเปลี่ยน/แต่งช่วงล่างของรถยนต์
11
ยางที่ซื้อมาจากร้านที่ไม่ใช่ผู้แทนจำหน่ายของบีเอฟกู๊ดริช หรือซื้อมา จากตัวแทนจำหน่ายที่ไม่ได้รับการเห็นชอบจากบีเอฟกู๊ดริช

เงื่อนไข

12
ยางที่เสียหายจากสภาพอากาศ หรือความเสียหายซึ่งเกิดจาก การทำปฏิกิริยาระหว่างยางกับชั้นบรรยากาศ

เงื่อนไขและข้อยกเว้น

การรับประกันนี้มีผลบังคับใช้ในประเทศไทยเท่านั้น
เมื่อท่านประสงค์ที่จะขอรับการชดเชยจากบีเอฟกู๊ดริช ภายใต้ การรับประกันนี้ ให้ท่านนำยางเส้นที่ได้รับความเสียหายไปส่งให้กับ ผู้แทนจำหน่ายของบีเอฟกู๊ดริช พร้อมกับใบเสร็จรับเงินการซื้อขายยาง เส้นดังกล่าวและคู่มือการรับประกัน เพื่อให้บีเอฟกู๊ดริช ทำการตรวจสอบหา สาเหตุของความเสียหายว่าอยู่ภายใต้การรับประกันฉบับนี้หรือไม่ โดยบีเอฟกู๊ดริช จะทำการตรวจสอบหาสาเหตุของความเสียหายของยาง เส้นดังกล่าวก่อนที่จะทำการชดเชยใดๆ ทั้งนี้ ให้ถือว่าผลของการ ตรวจสอบ ดังกล่าวเป็นที่สุด

เงื่อนไข

บีเอฟกู๊ดริช จะรับผิดชอบความเสียหายภายใต้การรับประกันนี้ โดยการซ่อมแซม เปลี่ยนยางรุ่นเดียวกันให้ใหม่ หรือชดเชยมูลค่ายาง ตามอัตราส่วนของดอกยางที่ยังคงเหลืออยู่ (รวมเรียกว่า “การชดเชย”) ตามแต่ดุลพินิจของบีเอฟกู๊ดริช โดยการชดเชยนี้ไม่รวมถึง ค่าบริการต่างๆ รวมถึง ค่าประกอบใส่ ค่าแรง ค่าเสียเวลา ค่าเสียหายที่ไม่ได้ใช้รถยนต์ ค่าความไม่สะดวกในขณะที่รถของท่านไม่สามารถใช้งานได้
ในกรณีที่ผลตรวจสอบปรากฏว่าสาเหตุของความเสียหาย ไม่ได้เป็นผลมาจากความชำรุดบกพร่องในการออกแบบ กระบวนการผลิต วัสดุส่วนประกอบของยาง บีเอฟกู๊ดริช ขอสงวนสิทธิในการ คืนเงิน หรือ การชดเชย
การรับประกันนี้จะไม่ครอบคลุมถึง อุบัติเหตุ การบาดเจ็บ ความ เสียหายอันเนื่องมาจากอาชญากรรม หรือการกระทำโดยความจงใจ อัคคีภัย โจรกรรม หรือยางที่ใช้ในการแข่งขันรถยนต์ หรือยางที่มีการใช้ งานผิดไปจากวัตถุประสงค์ของยางนั้นๆ

เงื่อนไข

การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงยางที่ได้มีการถอดออกจาก รถยนต์ หรือยางที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง โดยบริษัทฯ หรือบุคคลอื่น หลังจากที่ได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
การรับประกันนี้จะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อยางหรือรถยนต์ดังกล่าวได้ถูก โอนไปยังบุคคลอื่น

หมายเหตุ:

(ก)
ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับความคุ้มครองภายใต้การรับประกันนี้ ผู้ซื้อยินยอมให้บีเอฟกู๊ดริช ทำการตรวจยางเพิ่มเติมโดยไม่มีข้อขัดข้องแต่ ประการใด
(ข)
บีเอฟกู๊ดริช ถือว่ายางที่ท่านได้นำส่งให้กับผู้แทนจำหน่ายของบีเอฟกู๊ดริช เพื่อ ทำการการตรวจสอบ เพื่อขอรับการชดเชยยังคงเป็นทรัพย์สินของ ท่าน โดยบีเอฟกู๊ดริช จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือความเสียหาย ใดๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ยางดังกล่าวยังอยู่ในความดูแลของผู้แทน จำหน่าย เพื่อรอการตรวจสอบจากบีเอฟกู๊ดริช

เงื่อนไข

(ค)
เมื่อผู้แทนจำหน่ายของบีเอฟกู๊ดริช ได้ตกลงที่จะให้มีการชดเชยสำหรับยาง ดังกล่าวแล้ว บีเอฟกู๊ดริช ถือว่ายางดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของบีเอฟกู๊ดริช
(ง)
ตัวแทน พนักงาน หรือผู้แทนจำหน่ายของบีเอฟกู๊ดริช ไม่มีอำนาจที่จะให้ คำรับประกัน ให้สัญญา หรือทำความตกลงใดๆ ที่แตกต่างไปจาก เงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือรับประกันนี้
(จ)
บีเอฟกู๊ดริช ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกและ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือรับประกันนี้โดยไม่จำเป็นต้องบอก กล่าวล่วงหน้าแต่ประการใด